σχόλιο ID-ont: Τώρα πολύ καλά τα λέει. Άραγε, όταν ήταν βουλευτής και υπουργός, τι πίστευε και τι έλεγε;;;

Πώς βλέπετε τη σχεδια­ζόμενη από την κυβέρ­νηση σταδιακή καθιέρω­ση της γνωστής πλαστι­κής Κάρτας του Πολίτη; Αυτό αντιβαίνει στις θρη­σκευτικές και πολιτισμι­κές πεποιθήσεις του Ελ­ληνα;

Πολύδωρας: Ναι, αντιβαίνει. Σκοτώνει την οικονομική ελευθε­ρία του πολίτη. Τον δένει με σιδερένιο ομφάλιο λώ­ρο με την αόρατη εξουσία (τράπεζα και πολιτική δεσποτεία). Θεσμοποιεί την υποδούλωση του ανθρώ­που στον Μαμωνά τραπε­ζίτη και σε όλους τους πα­ντοειδείς Big Brothers. Εμφατικά οι Άγιοι Πατέ­ρες, με πρώτο τον Ιωάννη της Αποκαλύψεως, απορ­ρίπτουν την κάρτα, την «μπαρ-κωδικοποίηση» και τον αριθμάνθρωπο. Ο μαζάνθρωπος δεν είναι άνθρωπος «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν». Αντί­σταση τώρα. Πριν να εί­ναι αργά. Μας έζωσαν οι άρπαγες της ψυχής μας. Οι αποπλανη­τές και οι εκμαυ­λιστές. Οι, πάντοτε κάποιο δέλεαρ της Κίρκης, της χλιδής, της ηδο­νής, της ευκολίας και της ραστώνης, προτείνοντες. Τε­λευταία, και στη βία, στον εκβιασμό, καταφεύγοντες. 

Οράτε τους τρόπους των δανειστών -δήθεν-εταίρωνν μας. Οι οποίοι εταίροι μας, μαζί με τους άλλους αναπτυγμένους G7 ή G20, γεννούν, πα­ράλληλα με τη συσσώρευ­ση πλούτου για ολίγους -ελαχίστους-, ανέργους και αστέγους και συσσίτια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top