Το 2013, εκτιμάται ότι εκλάπησαν 1,44 δισ. ευρώ από εγκληματίες μέσω απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Κάθε χρόνο στέλνονται στους ευρωπαίους πολίτες 36 δισ. μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος».

Αυστηρότεροι κανόνες ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης σε πληρωμές χωρίς μετρητά.

Η ΕΕ εντείνει τον αγώνα κατά της απάτης όσον αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές αγορές κ.ά.) αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τους υφιστάμενους κανόνες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τύποις σήμερα την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών. Τα κράτη μέλη έχουν διορία 2 ετών για να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους κανόνες.

Με την οδηγία, οι ισχύοντες κανόνες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα εξασφαλίζοντας ένα σαφές, σταθερό και τεχνολογικά ουδέτερο νομικό πλαίσιο. Καταργούνται επίσης τα λειτουργικά εμπόδια που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, προβλέπονται δε μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις δόλιες τεχνικές όπως το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming).

Κυριότερα στοιχεία του κειμένου της οδηγίας


Η οδηγία προσβλέπει στην τεχνολογική ουδετερότητα και θα καλύπτει όχι μόνο τις παραδοσιακές πληρωμές με μέσα πλην των μετρητών, όπως τραπεζικές κάρτες και επιταγές, αλλά και νέους τρόπους πληρωμής που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κινητές πληρωμές και εικονικά νομίσματα.

Ορισμένες από τις βασικές διατάξεις είναι οι εξής:
  • εναρμόνιση των ορισμών για μια σειρά ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως η παραβίαση του υπολογιστή του θύματος (hacking) και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα»
  • εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα: προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε, τεσσάρων ή τριών ετών, ανάλογα με το έγκλημα, όταν ο δικαστής επιβάλει «μέγιστη» ποινή στερητική της ελευθερίας σε περίπτωση απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών
  • παροχή βοήθειας και στήριξης ώστε τα θύματα να είναι επαρκώς ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και οι πολίτες να γνωρίζουν πώς μπορούν να προστατεύονται από τέτοιου είδους απάτες·
  • διευκρίνιση του πεδίου δικαιοδοσίας ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά οι διασυνοριακές απάτες
Η οδηγία θεσπίζει στοιχειώδεις κανόνες αφήνοντας στα κράτη μέλη την ελευθερία να θεσπίσουν αυστηρότερες ρυθμίσεις, όπως ευρύτερο ορισμό των εγκλημάτων ή μεγαλύτερες ποινές.
 
Τα επόμενα στάδια

Αυτή η τυπική ψηφοφορία σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία θα υπογραφεί τύποις και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια (από τη δημοσίευση στην ΕΕ) για να θέσουν σε εφαρμογή τις νέες διατάξεις.
Ιστορικό

Το 2013, εκτιμάται ότι εκλάπησαν 1,44 δισ. ευρώ από εγκληματίες μέσω απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Κάθε χρόνο στέλνονται στους ευρωπαίους πολίτες 36 δισ. μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος».
 
Η Επιτροπή πρότεινε την οδηγία τον Σεπτέμβριο του 2017 στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στο πρόβλημα της κυβερνοασφάλειας. Η νέα οδηγία αναπροσαρμόζει την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/413/ΔΕΥ, η οποία θεσπίστηκε το 2001.

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top