Παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκάλεσε το γεγονός ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση της φοιτητικής ταυτότητας οι φοιτητές δήλωναν προαιρετικά αν πάσχουν από αλλεργίες σε τρόφιµα, φάρµακα ή άλλες αλλεργίες όπως ασπιρίνη, µέλισσα/σφήκα, λάστιχο. Επιπλέον, μπορούσαν να επιλέξουν τα παρακάτω:

α) «Είµαι ήδη δωρητής οργάνων»

β) «Επιθυµώ να γίνω δωρητής οργάνων»

γ) «Συµφωνώ να αναγράφεται στην Ακαδηµαϊκή µου Ταυτότητα ότι είµαι δωρητής οργάνων» και

δ) «Επιθυµώ να ενηµερωθεί η βάση δεδοµένων του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (www.eom.gr) σχετικά µε την επιλογή µου, ώστε να συµπεριληφθώ στο Εθνικό Μητρώο ∆ωρητών».

Οι αλλεργίες που συµπληρώνουν οι φοιτητές καθώς και η δήλωσή τους ότι είναι δωρητές οργάνων αναγράφονται στην ακαδηµαϊκή τους ταυτότητα.

Η Αρχή, απεύθυνε σύσταση στο Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να ενηµερώσει προσηκόντως τους φοιτητές για τη διακοπή της επεξεργασίας που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, για τη διαγραφή των ήδη συλλεχθέντων προσωπικών τους δεδοµένων καθώς και για τη δυνατότητα και τον τρόπο αντικατάστασης της ακαδηµαϊκής τους ταυτότητας µε νέα, στην οποία δεν θα αναγράφονται τα ευαίσθητα δεδοµένα υγείας που αφορούν τις αλλεργίες τους ούτε τα δεδοµένα τους σχετικά µε την δωρεά οργάνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας ενηµέρωσε την Αρχή ότι δεν θα συλλέγει στο εξής τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τις αλλεργίες των φοιτητών καθώς και τα δεδοµένα τους σχετικά µε τη δωρεά οργάνων στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας, καθώς και ότι η Ε∆ΕΤ ΑΕ διέγραψε µε ασφαλή τρόπο τα ήδη συλλεχθέντα παραπάνω δεδοµένα των φοιτητών καθώς και ότι οι φοιτητές, στις ακαδηµαϊκές ταυτότητες των οποίων αναγράφονται τα παραπάνω δεδοµένα, έχουν δικαίωµα αντικατάστασης της ταυτότητάς τους µε νέα, η οποία δεν θα αναγράφει τα δεδοµένα αυτά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top